reklama top
prahazijehudbou 728x90

Město udělalo další důležitý krok, jak ještě více propojit své jednotlivé části. Pokračuje v přípravě budování nové metro linky, která díky své trase získala jméno „O“. Nechá zpracovat studii proveditelnosti.

Hlavní město již několik měsíců zvažuje ideu okružní trasy pražského metra, která by měla vést mimo centrum Prahy a propojila by významné železniční uzly a usnadnila do budoucna cestování nejen na severu Prahy.

„Od myšlenky okružní linky metra O jsme se posunuli ke konkrétním krokům. Na jejich konci budou mít Pražané pátou linku metra. Máme hotové zadání pro studii proveditelnosti. Další zastávka je vypsání veřejné zakázky. S Praha Sobě jsme začali stavět metro D a s další linkou nezahálíme. Nesmíme zaspat rozvoj. Praha musí neustále připravovat další a další infrastrukturní projekty. Nejde čekat, až se dostaví něco, tak začneme s něčím dalším. To je špatně. V některých úsecích by se pátá linka metra uživila i dnes bez budoucí zástavby. Rychlé spojení Smíchova, Pankráce a Žižkova hledá 150 tisíc lidí denně. Ze Smíchova a Dejvic by dnes jezdilo 100 tisíc cestujících,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Propojení všech stávajících linek metra
Metro O, tedy okružní linka, by mohla propojit všechny stávající trasy metra, a tím významně pozvednout kvalitu pražské veřejné dopravy. Nová trasa by podle předpokladů zásadním způsobem zrychlila a zefektivnila cesty Pražanů a návštěvníků města. Zároveň by umožnila přestup na železniční dopravu na klíčových pražských nádražích, jako jsou Smíchov, Libeň či Dejvice.

Nová linka by měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by linka měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic, první část mezi Podbabou a Čakovicemi by měla 26 kilometrů s 18 stanicemi.

Nejdůležitější trasou bude část od Vltavy do Krče, kterou by mělo využívat až 140 tisíc cestujících denně. V plánu je, že by se stavěla jako první. Druhou částí bude stavba této linky od nákladového nádraží na Žižkově k severní straně města. Podle odhadů by tu mělo cestovat 100 tisíc lidí denně. Jako poslední úsek by měl vzniknou od Anděla na Strahov a do Podbaby. A tak by se celé O uzavřelo.

Co vlastně znamená „studie proveditelnosti“?
Díky ní mohou odborníci z různých oblastí prověřit, zda je tato varianta opravdu tím nejvhodnějším a nejefektivnějším řešením. Praha je moderní rychle se rozvíjející metropole, musí se proto připravit k rozvoji i pozemky ve vlastnictví města, kde vybuduje městské nájemní bydlení, které Praha nutně potřebuje v boji s rostoucími náklady na bydlení. Součástí přípravy těchto pozemků například v oblasti Bohdalce, Michle či Slatin je vybudování právě této linky metra, která umožní vybudování nových rezidenčních čtvrtí.

Na jednom z nejbližších jednání Rady hl. m. Prahy by mělo být zadání studie proveditelnosti schváleno. Ta by byla vypracována ve dvou fázích. První z nich by měla za úkol prověřit smysluplnost obsluhy území se zohledněním rozvojových kapacit jednotlivých lokalit tak, jak je předpokládají rozvojové dokumenty Prahy. Kromě toho by se první fáze zaměřovala na posouzení celospolečenských dopadů nebo například dopady na ekonomiku. Dále se počítá s určením nejvýhodnějšího umístění stanic s ohledem na efektivitu dopravní obsluhy a dalšími dílčími kroky. První fáze by měla trvat přibližně 18 měsíců.

V další fázi se počítá s tím, že by byly navrženy provozní aspekty nové trasy metra včetně vztahu k dalším linkám veřejné dopravy, byl posouzen efekt nové trasy metra s ohledem na železniční tunely pod centrem Prahy a byly by vypočítány investiční a provozní náklady návrhu nové trasy. Studie by také obsahovala možnosti financování s ohledem na realizovatelnost v podmínkách České republiky. Druhá fáze je plánována na 12 měsíců.

Celá studie proveditelnosti by následně byla po vypořádání připomínek předložena do Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke schválení a případnému zadání dalších navazujících úkolů.

-an-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90